Pestovateľská pálenica v Nových Zámkoch
Komárňanská cesta 19, 940 01 Nové Zámky
Pon-Sob: Prevádzka podľa potreby

PREVÁDZKOVÝ A REKLAMAČNÝ PORIADOK

§ 1

V pálenici možno vyrábať destilát len z dopestovaného ovocia v miernom podnebnom pásme, z jeho kvasov, z plodov viniča hroznorodého v čerstvom stave alebo v skvasenom stave vrátane ovocných vín a hroznových vín, ktoré neobsahujú cudzie cukornaté alebo iné prímesi (ďalej len “kvas”).

§ 2

Prevádzkovateľ pálenice poskytuje službu pálenia destilátov pre pestovateľov len z kvasov dovezených pestovateľmi, nie zo zdrojov prevádzkovateľa.

§ 3

Výrobné obdobie v pálenici je od 1. júla bežného roka do 30. júna nasledujúceho roka. Začatie výroby destilátu v pálenici určuje prevádzkovateľ v každom výrobnom období.

§ 4

(1) Prevádzkovateľ pálenice prijíma kvas na ďalšie spracovanie len na základe písomnej žiadosti pestovateľa o výrobu destilátu. Vzor žiadosti poskytne pestovateľovi prevádzkovateľ. Množstvo skutočne dovezeného kvasu musí zodpovedať množstvu uvedenému v žiadosti.

(2) Prevádzkovateľ vedie evidenciu prijatých žiadostí o výrobu destilátu a dojednáva termín výroby s pestovateľom.

(3) Prevádzkovateľ, po vzájomnej dohode, umožní pestovateľovi uloženie, prípadne uskladnenie kvasov v jeho priestoroch s označením nádob a množstva kvasu, ktoré si po skončení výroby pestovateľ prevezme.

(4) Pri preberaní kvasu, prevádzkovateľ kontroluje najmä jeho množstvo, vôňu, chuť, ako aj druh obalov, alebo či kvas nie je znehodnotený tak, že nie je vhodný na výrobu destilátu. Nevhodný kvas má prevádzkovateľ právo odmietnuť prijať.

(5) Ak pestovateľ trvá na spracovaní kvasu, výdatnosť ktorého bude podľa názoru prevádzkovateľa minimálna, alebo nulová, alebo ak sa táto skutočnosť prejaví v priebehu spracovania v destilačnom kotle, bude pestovateľ povinný zaplatiť cenu služby za nevydarenú várku podľa platného cenníka. Ak sa pestovateľ dohodne s prevádzkovateľom z takto získanej vodky vyrobiť finálny destilát stráca nárok na jeho reklamáciu a zaplatí zaň ešte podľa cenníka.

§ 5

(1) Vzhľadom k tomu, že výrobné zariadenie pálenice, umožňuje vykonať destiláciu  v množstve 300 litrov kvasu pre jednu destiláciu, je stanovené minimalne množstvo kvasu pre pestovateľa na 120l na jednu destiláciu.

(2) Po výrobe destilátu, je pestovateľ povinný najneskôr do desiatich dní pre neho vyrobený destilát prevziať a pri odbere zaplatiť cenu služby podľa cenníka prevádzkovateľa a spotrebnú daň z liehu.

(3) Ak v uvedenej lehote pestovateľ vyrobený destilát neprevezme, prevádzkovateľ je povinný túto skutočnosť oznámiť colnému úradu ako správcovi spotrebnej dane z liehu a s destilátom bude naložené v súlade so zákonom. Prevádzkovateľ bude následne vymáhať od pestovateľa neuhradenú sumu za vykonané služby.

(4) Pestovateľ je povinný odobrať vyrobený destilát do svojich nádob, pretože prevádzkovateľ tieto nezabezpečuje a svojim podpisom potvrdiť prevzatie destilátu.

(5) Pestovateľ má právo byť pri pálení a skontrolovať množstvo a stupňovitosť vyrobeného destilátu. Prevádzkovateľ umožní pestovateľovi degustovať vyrábaný destilát ak o to výslovne požiada.§ 6

(1) Reklamáciu kvality a množstva vyrobeného destilátu uplatňuje pestovateľ u zodpovednej osoby prevádzkovateľa ihneď po zistení nedostatku pri preberaní destilátu ešte pred prípadným riedením priamo v pálenici.

(2) Po prevzatí vyrobeného destilátu, po riedení, alebo opustení priestorov pálenice, stráca pestovateľ nárok na reklamáciu množstva a nameranej stupňovitosti vyrobeného destilátu.

(3) O reklamácii pestovateľa vyhotoví prevádzkovateľ záznam o reklamácii v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden zostáva u prevádzkovateľa a jeden sa odovzdá pestovateľovi.

§ 7

(1) Pestovatelia sa počas výroby destilátu zdržujú v priestore na to vyhradenom, z ktorého majú možnosť sledovať postup výroby.

(2) Pestovatelia nemajú oprávnenie vstupovať do priestoru výrobného zariadenia svojvoľne. Ak im to prevádzkovateľ dovolí, nesmú sa dotýkať častí zariadenia z dôvodu možného úrazu, nesmú sa dotýkať colných uzáverov (plomb) a meradiel.

(3) Pestovatelia sú povinní rešpektovať pokyny prevádzkovateľa, alebo jeho zodpovedného zamestnanca, dodržiavať tento prevádzkový poriadok v častiach ktorý sa ich týka, inak budú musieť priestory pálenice opustiť.

(4) V priestoroch pestovateľskej pálenice je pitie alkoholických nápojov a fajčenie prísne zakázané.

§ 8

(1) Akákoľvek práca pestovateľov v areáli pálenice ako manipulovanie s kvasom, nádobami, mlynčekom na ovocie, zdvíhacím zariadením a podobne je výhradne na ich vlastnú zodpovednosť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadný úraz pestovateľa pri činnostiach vymenovaných v tomto odseku. Pestovateľ sa zaväzuje dodržiavať „Bezpečnostné predpisy pre pestovateľov”.

(2) Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu, alebo poškodenie osobných vecí pestovateľov a ani za stratu, alebo výmenu obalov.

(3) Pre zamestnancov ako aj pestovateľov je počas prevádzky pálenice zabezpečená pitná voda a sociálne zariadenie.

§ 9

(1) Pestovateľ je povinný dovezený kvas zložiť na určenom mieste a na pokyn prevádzkovateľa naliať kvas do kotla.

(2) Pred naliatím kvasu je pestovateľ povinný z povrchu kvasov v nádobách odstrániť nečistoty, plesne a podobne. Kvas z kôstkového ovocia je povinný nalievať cez sito na zachytenie kôstok. Odstránené nečistoty a kôstky si pestovateľ odnesie späť vo svojich obaloch.

(3) Pestovateľ je povinný po sebe vyčistiť požité zariadenia, v kvasiarni, prípravovni, ako aj v iných priestoroch urobiť poriadok a odviezť si so sebou všetky svoje predmety a prázdne obaly.

(4) Likvidáciu výpalkov zabezpečuje prevádzkovateľ v súlade s predpismi o nakladaní s odpadmi. Náklady na likvidáciu výpalkov sú zahrnuté v cene za poskytnutú službu.

§ 10

Porušovanie tohto prevádzkovaného poriadku pestovateľmi a inými osobami, ktorí sa zdržujú v pálenici, má za následok ich vykázanie z priestorov pálenice a jej okolia.

§ 11

Tento prevádzkový a reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. 5 2016.

V Nových Zámkoch, dňa 30.4.2016

Miloš Krajčovič,konateľ